ماده تاریک

مادهتاریک
طی دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ مشاهده های گوناگوننشان داد که برای توجیه شدت ظاهری نیروی گرانشی درون کهکشانی و بین کهکشانی مقدارماده مرئی کافی وجود ندارد. این مشاهده ها منجر به شکل گیری این ایده شد که بیش ازنود درصد ماده موجود در جهان ماده معمولی نیست، بلکه از نوع ماده تاریک است. علاوهبر این، فرض اینکه جهان به طور عمده از ماده معمولی تشکیل شده است، به پیش بینیهایی منجر می شود که به شدت با نتیجه حاصل از مشاهده ها ناهمخوانی دارد. زمانی کهایده ماده تاریک مطرح شد، بحث های بسیاری به دنبال داشت، اما امروزه به دلیل مشاهدههای مربوط به سرعت انتشار کهکشان ها، توزیع ساختارهای بزرگ مقیاس، پدیده های مربوطبه عدسی گرانشی و اندازه گیری های پرتو ایکس خوشه های کهکشانی، بسیاری آن را بهعنوان بخشی از مدل استاندارد کیهان شناسی پذیرفته اند. در آگوست سال ۲۰۰۶ توانستندوجود ماده تاریک را با استفاده از اندازه گیری برخورد کهکشان ها، نشان دهند. اینمورد اندازه گیری و دیگر روش های اندازه گیری ماده تاریک فقط نسبت به اثرهای گرانشیحساس است. تاکنون هیچ ذره ماده تاریکی در آزمایشگاه مشاهده نشده است. با این همه درفیزیک ذرات، نامزد هایی برای ماده تاریک وجود دارد و طرح های گوناگون برایآشکارسازی مستقیم آنها در دست اجرا است.
 

انرژی تاریک
اندازه گیری مشخصه هایبعضی انواع ابر نواخترها نشان می دهد که شتاب جهان مقداری غیر خطی است. نظریه نسبیتعام برای توجیه این شتاب غیر خطی نیازمند وجود نوعی انرژی با فشار منفی در جهاناست. اکنون به نظر می رسد که این انرژی تاریک تشکیل دهنده هفتاد درصد انرژی جهاناست. ماهیت این انرژی یکی از رازهای مهم انفجار بزرگ است. نامزدهای احتمالی برایاین انرژی وجود دارد که ثابت کیهان شناختی ازجمله آنها است. هم اکنون رصد هاییانجام می شود تا ماهیت این انرژی روشن شود. با استفاده از اطلاعاتی که ماهواره WMAP در سال۲۰۰۶ ارائه کرده است، نشان می دهد که جهان از ۷۴ درصد انرژی تاریک، ۲۲ درصدماده تاریک و ۴ درصد ماده معمولی تشکیل شده است.
 

 

 

پیشرفت نجوم و کیهان شناسی در چند دههاخیر توجه دانشمندان بسیاری را به خود جلب کرده است، زیرا با استفاده از تجهیزاتجدید دید ما نسبت به جهان به طور وصف ناپذیری دگرگون شده است. کشف ستاره هاینوترونی با استفاده از مشاهده های مربوط به طول موج های بلند رادیویی، به دست آوردناطلاعات از جهان هنگامی که فقط چند دقیقه عمر داشت با استفاده از آثار دوتریم موجودو کشف چگونگی تشکیل ستارگان هنگام بررسی سردترین مناطق جهان، موضوع هایی است که میتواند توجه همه را به خود جلب کند.این کتاب که در پنج فصل تنظیم شده است از تولد ومرگ ستارگان شروع شده و با بررسی منشاء کهکشان ها و منشاء جهان به پایان رسیده است. با خواندن این کتاب می توان سوار بر ماشین زمان، به گذشته رفت و به بررسیساختارهایی چون ستارگان، اختروش ها و سیاهچاله ها و دیگر پدیده های کیهانی پرداخت. هدف اصلی این کتاب به ادعای مترجم، آن بوده است که با بیان ساده، موضوع های دشوارنجومی را به حرفه ای ها و غیر حرفه ای ها بیاموزد.
 

 

تحولات جهان ما
ملکولملونگایر
ترجمه:
حبیب الله عصاره، محمدحسین عصاره
انتشارات دانشگاهشهیدچمران ۱۳۸۴

 

/ 0 نظر / 10 بازدید