انرژی موج

·      انرژیموجرا بر حسب واحد الکترون ولت (ev) بیان می‌کنند که انرژیهای فوتونی خیلیبالا (مربوط به طول موجهای خیلی کوتاه) یک الکترون ولت معادل 1.6x10-19J است.

طیف نمایی و امواج الکترومغناطیسی

·      ناحیه مرئی یا نور مرئی (4000-7500 آنگستروم) توسط نواحی فروسرخ از طرف طولموجهای بلند ، فرابنفش از طرف طول موجهای کوتاه ، محصور شده است. معمولا این نواحیبه قسمتهای فروسرخ و فرابنفش دور و نزدیک ، با محدوده‌هایی به ترتیب در حدود 30میکرومتر و 2000 آنگستروم تقسیم می‌شوند که نواحی مزبور دارای شفافیت نوری برایموادی شفاف از جملهمنشورهاوعدسیهامی‌باشند.

·      تا این اواخر ناحیه مرئی متشکل از فروسرخ تا فرابنفش نور توسط گافهایی از نواحیرادیویی واشعهایکسسوا می‌شدند که در آنها بر انگیزش و آشکار سازی تابش با طول موجهای متناسبممکن نبوده است. اختراعراداردر سالهایجنگ (45 - 1938) راه ورود به نواحی امواج خیلی کوتاه رادیویی یا کهموج را باز کرد،در حالی که در همان زمان طیف شناسان فروسرخ دامنه فعالیت خود را تا به نواحی طولموجهای بلندتر توسعه می‌دادند. این دو ناحیه هم اکنون ابعاد کوچکتر از میلیمتر رویهم می‌افتند.

·      گاف طول موج کوتاه ، بخاطر جالب بودنش برای متخصصینفیزیکپلاسماواخترفیزیکبه خوبی پر شده است. هم اکنون حدودطیف نمایی نوریبه زیر 2 آنگستروم رسیده استدر حالی که مرز پرتوهای ایکس نرم تا 50 آنگستروم می‌رسند. تشخیص بین پرتو نوری وپرتو ایکس ، در ناحیه پوشش فوق الذکر بر منشأ خطوط طیفی مبتنی است.

·      طیف نمایی نوری با گذار‌های الکترونهای خارجی یا ظرفیتی و طیف نمایی اشعه ایکسبا گذارهای الکترونهای داخلی مربوط می‌کند. طیفهای نوری ، طول موجهای خیلی کوتاه ازالکترونهای خارجی عناصری با درجه یونش بسیار بالا بوجود می‌آیند.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید