تابش پس زمینه کیهانی

تابش پس زمینهکیهانی
نظریه انفجار بزرگ وجود تابش هایریزموج پس زمینه کیهانی را پیش بینی کرد. این تابش ها در حقیقت از فوتون هایی تشکیلشده اند که در مراحل اولیه تشکیل جهان گسیل شده اند. در مراحل اولیه آغاز جهان وپیش از تشکیل اتم ها، این تابش ها به طور مداوم جذب می شوند و در نتیجه جهان ماتبود. اما پس از انبساط و سرد شدن جهان تا حدود سه هزار درجه کلوین، وضعیت به گونهای شد که الکترون ها و هسته ها توانستند با یکدیگر ترکیب شوند و اتم ها را به وجودبیاورند. در این حالت پلاسمای اولیه به گازی خنثی تبدیل شد. این گاز خنثی برخلافپلاسما، عبور نور را ممکن می سازد. این تابش ها در تمام جهت های فضا جاری است وامروزه ما می توانیم آن را مشاهده کنیم. این تابش ها نیز به دلیل انبساط هابل،قرمزگرایی دارند. در هر کجای جهان که باشیم این تابش ها را مشاهده می کنیم که ازهمه جهت ها می آیند.

آرنو پنزیاس و روبرت ویلسون در سال ۱۹۶۴از یک گیرنده ریزموج آزمایشگاه بل استفاده کردند تا به رصد تابش ها بپردازند. آنهابا استفاده از این ابزار تابش ریزموج پس زمینه کیهانی را کشف کردند. با این کشف کهنشان دهنده طیف جسم سیاه در دمای سه درجه کلوین بود، کفه ترازو به نفع نظریه انفجاربزرگ سنگین تر شد. پنزیاس و ویلسون به خاطر این کشفشان جایزه نوبل را از آن خودساختند.ناسا در سال ۱۹۸۹ ماهواره کاشف پس زمینه کیهانی را که به اختصار کوبه یا COBE خوانده می شود پرتاب کرد. اولین اطلاعات این ماهواره که در سال ۱۹۹۰ ارائه شد،با پیش بینی های تابش های ریزموج پس کیهانی نظریه انفجار بزرگ سازگاری داشت. در سال۲۰۰۳نیز کاوشگر ریز موج ناهمسانگرد ویلکینسون WMAP پرتاب شد و اطلاعاتی از بعضیپارامترهای کیهان شناسی به دست آورد که دقیق ترین اطلاعات به دست آمده تا آن زمانمحسوب می شد. دستاوردهای این ماهواره نیز در کل با مبانی نظریه تورم هماهنگیداشت.
 

/ 0 نظر / 8 بازدید