راکتور هسته ای چگونه کار می کند؟

راکتور هسته ای چگونه کار می کند؟

راکتور قلب یک مرکز هسته ای است.در راکتور سوخت اورانیوم گرمای خیلی زیادی را در سیم ایجاد می کند.از گرمای ایجاد شده برای جوشاندن آب استفاده می شود.جریان آب گرم به طرف ژنراتور های الکتریکی  رفته و الکترسیته تولید می شود.در راکتور سوخت اورانیوم با ذراتی که نوترون ها نامیده می شوند بمباران می گردند و هسته از اتم های اورانیوم جدا می شود و به هسته های کوچک تری تبدیل می گردد.اتم های شکافته شده ی اورانیوم،چنین گرمای زیادی را تولید می کنند.

/ 0 نظر / 8 بازدید