تعریف امواج الکترومغناطیسی

تعریف امواج الکترومغناطیسی

امواج الکترومغناطیسی یک رده از امواج است کهدارای مشخصات زیر است:

 

·         امواج الکترومغناطیسی دارای ماهیت و سرعت یکسان هستند و فقط از لحاظفرکانس ،یاطول موج باهم تفاوت دارند

·         در طیف امواج الکترومغناطیس هیچ شکافی وجود ندارد. یعنی هر فرکانس دلخواه رامی‌توانیم تولید کنیم.

·         برای مقیاسهای بسامد یاطول موج ،هیچ حد بالا یا پائین تعیین شده‌ای وجود ندارد.

·         از جمله منابع زمینی امواج الکترومغناطیسی می‌توان به امواجدستگاهرله تلفن ، چراغهای روشنایی و نظایر آن اشاره کرد.

·         این امواج برای انتشار خود نیاز به محیط مادی ندارند.

·         قسمت عمده این فیزیک امواج دارای منبع فرازمینی هستند.

·         امواج الکترومغناطیسی جزوامواج عرضیهستند.

گستره امواج الکترومغناطیسی

امواج الکترومغناطیسی از طولانی‌ترینموج رادیویی، با طول موج‌های معادل چندینکیلومتر ، شروع شده پس از گذر از موج رادیویی متوسط و کوتاه تا نواحی کهموج ،فروسرخو مرئی امتداد می‌یابد. بعد ازناحیه مرئی فرابنفشقرار دارد که خود منتهیبه نواحیاشعهایکس ،اشعهگاما واشعه کیهانیمی‌شود. نموداری از این طیف کهدر آن نواحی قراردادی طیفی نشان داده می‌شوند در شکل آمده است که این تقسیم بندی‌هاجز برای ناحیه دقیقا تعریف شده مرئی لزوما اختیاری‌اند.

/ 0 نظر / 16 بازدید